Author Archives: admin

DIGITAL FORENSIC SERVICE

การสืบหาหลักฐานดิจิทัล DIGITAL EVIDENCE หลักฐานดิจิทัล DIGITAL EVIDENCE        ข้อมูล หรือสารสนเทศที่อยู่ในรูปแบบของ Bit 0 หรือ 1 (ศูนย์ หรือ หนึ่ง รวมเรียกได้อีกอย่างว่า Binary) ซึ่งสามารถแสดงผลออกมาเป็นข้อมูลที่คนทั่วไป สามารถเข้าใจได้ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง หรือ หาความกระจ่างให้กับเรื่องที่กำลังสนใจอยู่ได้ รวมถึงสามารถใช้ในกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลทั้งนี้ การจะสามารถนำมาประกอบการพิจารณาในชั้นศาลได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาล ประเภทของข้อมูลดิจิทัล ประเภทของข้อมูลทางดิจิทัลที่สามารถ สกัดออกมาจากแหล่งข้อมูลที่จัดเก็บไว้ ในรูปแบบ Electronic ㆍ ตำแหน่ง GPSㆍภาพถ่ายนิ่ง หรือ เคลื่อนไหวㆍ บันทึกเสียงㆍประวัติการเข้าใช้งานเว็บไซต์ㆍ ข้อมูลธุรกรรมการเงินㆍบันทึกการสนทนาเป็นตัวอักษร (Chat Log)ㆍการตั้งค่าของระบบคอมพิวเตอร์ㆍข้อมูลการเชื่อมต่อทางเครือข่ายㆍ รายการโปรแกรมที่กำลังถูกใช้งานㆍ รายการของไฟล์ที่กำลังถูกเข้าถึงㆍบันทึกเหตุการณ์ (Log) ของระบบปฏิบัติการㆍบันทึกการเปลี่ยนแปลงของ File Systemㆍข้อมูลที่ไม่ได้ถูกเขียนทับโดยสมบูรณ์ที่อยู่ใน Free Space และ Slack Space ซึ่งสามารถกู้คืนได้ㆍ บันทึกกิจกรรมในเครือข่าย […]