CRIME SCENE INVERTIGATION

กระเป๋าอุปกรณ์ตรวจสถานที่เกิดเหตุ

  กระเป๋าตรวจสถานที่เกิดเหตุ สามารถใช้อุปกรณ์ภายในกระเป๋าตรวจสถานที่เกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์ในกระเป๋าฯ มีหลายรายการ ทั้งที่ใช้ในการบันทึก ค้นหาและตรวจเก็บวัตถุพยาน 

    โดยได้แสดงวิธีการเก็บวัตถุพยานต่าง ๆ ไว้ เช่น การตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง วิธีต่าง ๆ การหล่อร่องรอย การเก็บเขม่าปืนที่มือ และ การเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (DNA) เป็นต้น

Explosive Test Kit ( ชุดตรวจสารระเบิด )

    อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของสารระเบิดบนวัตถุต้องสงสัย เพื่อทำการพิสูจน์ว่า ภายในกล่องหรือวัตถุต้องสงสัยนั้นมีระเบิดหรือไม่

     สเปรย์สำหรับตรวจวิเคราะห์สารระเบิดที่อาจจะปนเปื้อนอยู่บริเวณโดยรอบของวัตถุต้องสงสัย โดยการใช้กระดาษเก็บตัวอย่างป้ายบนวัตถุต้องสงสัยแล้วใช้สเปรย์ฉีดแล้วทำการเปรียบเทียบสีที่เกิดขึ้น

Alternate Light Sources ( ไฟฉายหลายความถี่ )

   ไฟฉายหลายความถี่ ใช้เพื่อส่องดูรอยนิ้วมือแฝง คราบเลือด เพื่อให้ร่องรอยเหล่านี้ ปรากฏเด่นชัดขึ้นมา เพื่อให้ง่ายต่อการบันทึกภาพวัตถุพยาน

   ไฟฉายหลายความถี่แบบพกพา กำลังสว่างสูง ใช้สำหรับส่องดูลายนิ้วมือแฝงหรือคราบเลือดและอสุจิในที่เกิดเหตุเพื่อให้สามารถเก็บรูปถ่ายได้

ปรึกษาฟรี | CONTACT US